Zmluvná pokuta PDF

Beenode.cz Zmluvná pokuta Image
Zmluvná pokuta je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Hambáleková. Přečtěte si s námi knihu Zmluvná pokuta na beenode.cz
Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti je publikácia rozčlenená na päť samostatných častí. Prvá časť obsahuje súhrn rozhodnutí, ktoré sa zaoberajú všeobecnou charakteristikou inštitútu zmluvnej pokuty a jej vzťahu k iným právnym inštitútom, ako napríklad k úrokom z omeškania, dobrým mravom, k inštitútu odstúpenia od zmluvy a pod. Druhá časť poskytuje prehľad súdnych rozhodnutí z hľadiska kontraktačnej fázy, t.j. venuje sa dohode o zmluvnej pokute, jej obligatórnym náležitostiam, forme a iným skutočnostiam, ktoré majú vplyv na jej existenciu a platnosť. Tretia časť je venovaná právnym následkom porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, predpokladom vzniku práva na zmluvnú pokutu a otázkam súvisiacim so splatnosťou zmluvnej pokuty a premlčaním práva na zmluvnú pokutu. Prehľad súdnych rozhodnutí týkajúcich sa moderačného práva súdu je obsahom štvrtej časti. Posledná, piata časť obsahuje súdne rozhodnutia obsahujúce riešenie niektorých procesných súvislostí súvisiacich s uplatňovaním práva na zaplatenie zmluvnej pokuty v civilnom konaní a vykonávaním súdnych rozhodnutí priznávajúcich právo na zaplatenie zmluvnej pokuty.Publikácia je určená predovšetkým širokému okruhu odbornej verejnosti, keďže poskytuje významný zdroj riešenia konkrétnych právnych otázok a právnych názorov vzťahujúcich sa na právnu úpravu zmluvnej pokuty.
INFORMACE
ISBN 9788089635405
AUTOR Alena Hambáleková
VELIKOST SOUBORU 7,56 MB
STÁHNOUT ČÍST

PDF Úroky z omeškania, pokuty a penále a paušálne náhrady ...

-- Najprv je potrebné ustáliť, či je zmluvná pokuta vôbec považovaná za zdaniteľné plnenie. Podľa § 1 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú predmetom úpravy tohto zákona zdaniteľné plnenia v tuzemsku, dovoz tovaru a medzinárodná autobusová doprava.

Informácie pre koncových užívateľov | Orange

Zmluvná pokuta v pracovnej zmluve. 12. apríl 2016 Novinky. V praxi si často zmluvné strany dohodnú zmluvnú pokutu, ktorá slúži ako zabezpečovací právny inštitút. Jej účelom je najmä dosiahnuť, aby si povinná zmluvná strana pod hrozbou majetkovej ujmy riadne splnila zabezpečovanú povinnosť.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zábavné hry zo samolepkami.pdf

Velký koncil na malém městě.pdf

Polévkování.pdf

D.O.M.E.K..pdf

Veselé diktáty a doplňovačky (3. třída).pdf

Láska a česť.pdf

Trblet v oku.pdf

Ekonomie státních zásahů.pdf

Puffy taštička Krtek.pdf

Studny.pdf

Fyzika II..pdf

Tajomstvá sveta (Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl).pdf

Podvozky motorových vozidel.pdf

Filmovať mystiku.pdf

Intenzivní péče v pediatrii.pdf

Průvodce alkoholovou závislostí.pdf